บีโอไอ จัดประชุม “ความรวมมือทางธุรกิจ ไทย – เมียนมา” ขยายการค้าการลงทุน

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of Deporn Luck Deporn Luck 1 ปี, 8 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #2838
  Profile photo of Deporn Luck
  Deporn Luck
  Participant

  บีโอไอจัดประชุมภาคธุรกิจไทย-เมียนมา ในโอกาสที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษรองนายกรัฐมนตรี นําคณะเยือนเมียนมาอยางเปนทางการ เปดเวทีผลักดันความรวมมือสองประเทศ พรอมย้ำความจริงใจ เอกชนไทยเดินหนาเขาไปลงทุน ทั้งดานพลังงานไฟฟา ทองเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมถึงอุตฯ อาหารและเกษตรแปรรูป

  นายโชคดีแกวแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยวา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 นี้บีโอไอได้รวมมือกับกระทรวงพาณิชยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และภาคเอกชน ของเมียนมาอาทิสภาธุรกิจไทย-เมียนมา สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) สภาสหพันธหอการคา และอุตสาหกรรมแหงเมียนมา (UMFCCI) จัดงานประชุมภาคธุรกิจภายใตหัวขอ “ความรวมมือทางธุรกิจ ระหวางไทย – เมียนมา” หรือ Thailand-Myanmar Business Cooperation ณ นครยางกุง สาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมา ในโอกาสที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษรองนายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญ ดานเศรษฐกิจขาราชการระดับสูงและภาคเอกชนรายใหญของไทย เดินทางเยือนประเทศเมียนมาอยางเปนทางการ

  ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานบีโอไอ

  http://www.boi.go.th/upload/content/boi_news_02022017_40286.pdf

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below