ธุรกิจโมเดลแบบไหน ที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงภัยธรรมชาติในอนาคตได้